LANGUAGE
Po polsku In Deutsch In English en Français
MENU
Forestry School
LOGO
Small hunting horn
with Tuchola emblem
(Patron Saint
of Tuchola town
Saint Margaret)

Rozmiar: 19780 bajtów
Saint Hubert Brotherhood in Śliwice
Statut Bractwa Św. Huberta w Śliwicach

I. Postanowienia ogólne:
(Nazwa, teren działania i siedziba)

§ 1

 1. Bractwo Świętego Huberta stanowi stowarzyszenie katolickie funkcjonujące przy kaplicy pod wezwaniem św. Huberta w Okoninach w Parafii Śliwice.
 2. Powstałe stowarzyszenie nosi nazwę: Bractwo Świętego Huberta w Śliwicach.
 3. Nawiązuje ono w swej działalności do historycznej tradycji bractw kościelnych, które działały przy kościele parafialnym w Śliwicach od XV wieku.
 4. Bractwo działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Bractwo Świętego Huberta działalność swą opiera na przepisach prawa o stowarzyszeniach z dnia 7.04.1989 r.- Dz. Ust. nr 20 poz. 104. i administracyjnie podlega Staroście Tucholskiemu.
 6. Bractwo, jako stowarzyszenie katolickie, zgodnie z ust. z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z dnia 23 maja 1989 r.) Art. 35 p. 1, posiada aprobatę Biskupa Diecezjalnego Diecezji Pelplińskiej (dekret z dnia 26 czerwca 2000 r. L.dz. 744/00/K. Ord.) oraz działa w łączności z Proboszczem Parafii Śliwice.

§ 2

 1. Bractwo opiera swoją działalność na społecznej pracy swoich członków.
 2. Majątek i fundusze Bractwa powstają z składek członkowskich, opłat. dochodów z własnej działalności i imprez organizowanych przez Bractwo, dochodów z majątku Bractwa oraz darowizn, dotacji i innych uznanych źródeł.
 3. Dla zabezpieczenia czynności administracyjnych bractwo może też zatrudnić pracowników.
 4. Bractwo może prowadzić, zgodnie z obowiązującymi przepisami, działalność gospodarczą, z której dochody służyć będą realizacji celów statutowych i nie mogą być dzielone pomiędzy członków.
 5. Bractwo może używać odznak i pieczęci, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Bractwo uprawnione jest do posiadania i używania okrągłej pieczęci według ustalonego wzoru, zatwierdzonego przez władze bractwa.
 7. Bractwo może wydawać własny organ prasowy i inne druki popularyzujące statutowe idee Bractwa.

II. Cele i formy ich realizacji

§ 3

  Celem Bractwa Świętego Huberta w Śliwicach jest:
 1. Kultywowanie kilkusetletniej tradycji związanej z pielęgnowaniem kultu tegoż Świętego na terenie parafii przez tutejszy lud borowiacki.
 2. Krzewienie bardzo szeroko pojętej idei ochrony przyrody.
 3. Kształtowanie zasad etyki i kultury w obcowaniu z przyrodą.
 4. Rozbudzanie świadomości społecznej niezbędnej do zrozumienia zagadnień związanych z ochroną przyrody, jak również konieczną niekiedy ingerencją człowieka.
 5. Branie czynnego udziału w życiu parafii i gminy jako społeczności lokalnej oraz regionu.
 6. Krzewienie tradycji, kultury i etyki łowieckiej, z wyjątkiem prowadzenia gospodarki łowieckiej.

§ 4

  Bractwo realizuje swoje cele poprzez:
 1. Organizowanie odpustu w święto patronalne kaplicy św. Huberta w Okoninach w Parafii Śliwice, nadawanie tej uroczyści odpowiedniej rangi i splendoru.
 2. Inspirowanie i organizowanie spotkań, wystaw, konkursów, obchodów.
 3. Współpracę z właściwymi władzami i instytucjami zarówno kościelnymi jak i świeckimi.
 4. Prowadzenie działalności wydawniczej służącej popularyzacji wiedzy i oświaty przyrodniczej.
 5. Kształtowanie właściwych postaw społeczności lokalnych w stosunku do ludzi uprawiających polowanie.
 6. Prowadzenie działalności gospodarczej, której dochody przeznaczone będą na statutową działalność Bractwa.
 7. Rozwijanie wszelkich innych form działalności wzbogacających kulturę materialną i duchową Bractwa.

III. Struktura organizacyjna.

§ 5

 1. Bractwem zarządza Zarząd, zwany dalej Radą starszych, składająca się z pięciu członków.
 2. Bractwo posiada kapelana, zatwierdzonego przez Biskupa Diecezjalnego Diecezji Pelplińskiej.
 3. Bractwo pośród siebie wybiera Mistrza Bractwa i Podmistrza Bractwa - jako zastępcę.
 4. Wybranego Mistrza Bractwa zatwierdza Biskup Diecezjalny Diecezji Pelplińskiej, a wypadku nie zatwierdzenia Walne Zgromadzenie (Sejmik Bractwa) proponuje nowego kandydata.
 5. Mistrz Bractwa Świętego Huberta w Śliwicach kieruje pracami Rady Starszych oraz zwołuje jej posiedzenia, jak również reprezentuje Bractwo na zewnątrz.
 6. W skład Rady Starszych Bractwa wchodzi Kanclerz Bractwa (sekretarz) prowadzący protokoły wszystkich posiedzeń, załatwia korespondencje i troszczy się o sprawną administracje wewnątrz Bractwa.
 7. Podskarbi
  - obowiązany jest prowadzić prawidłowo księgowość i kasę Bractwa
  - Podskarbi wykonuje swoje czynności zgodnie z Instrukcją Kasową.
  - Operacji finansowych na koncie bankowym Bractwa dokonuje się za podpisem akceptującym:
  a) Mistrza lub Podmistrza i Podskarbiego
  b) Mistrza lub Podmistrza i Kanclerza.
  - Podskarbi obowiązany jest przedkładać co kwartał lub co pół roku na posiedzeniu Rady Starszych zestawienie rachunkowe, wykazujące stan konta i stan Kasy Bractwa.
 8. W skład Rady Starszych muszą wchodzić minimum po jednym z członków Bractwa przedstawicieli leśników, myśliwych i miłośników przyrody, Osoby te mogą pełnić funkcje wymienione w punktach 3-7, § 5.
 9. Rada Starszych wybierana jest w ogólnym głosowaniu spośród członków zwyczajnych Bractwa.

IV. Członkowie bractwa.

§ 6

 1. Członkowie Bractwa Świętego Huberta dzielą się na zwyczajnych, zwanych braćmi i członków honorowych.
 2. Członkiem - bratem, może być każdy niewykluczony z innego Bractwa, Stowarzyszenia lub związku obywatel polski, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiony praw publicznych, człowiek o nieposzlakowanej opinii i posiadający szacunek i zaufanie swych współobywateli, a także nie odstąpił od wiary katolickiej i nie podlega ekskomunice nałożonej wyrokiem lub zadeklarowanej.
 3. Wniosek o przyjęcie na członka bractwa, kandydat powinien przedstawić Zarządowi (Radzie Starszych) na piśmie z równoczesnym pisemnym poręczeniem przez co najmniej dwóch braci.
 4. O przyjęciu decyduje Zarząd (Rada Starszych) zwykłą większością na posiedzeniu Rady. W razie równej ilości głosów decyduje głos Mistrza. W razie odmownego rozpatrzenia wniosku Rada nie ma obowiązku wyjawiać powodu a zainteresowany ma prawo odwołać się do Walnego Zgromadzenia Bractwa (Sejmiku Bractwa).
 5. Członkostwo Bractwa, uzyskuje kandydat dopiero po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia o przyjęciu, opłaceniu wpisowego i składki za 3 miesiące i złożenia następującego ślubowania:

  "Ślubuje czcić Stwórcę i oddawać należną cześć Patronowi Bractwa św. Hubertowi oraz wiernie służyć wielkiej idei ochrony przyrody. Przestrzegać przepisów statutu i regulaminu Bractwa, dążąc wszystkimi siłami do jego jak najlepszego rozwoju, przełożonych darzyć należnym szacunkiem i posłuszeństwem, co zaręczam swoim honorem."

 6. Ślubowanie odbiera Mistrz lub Podmistrz Bractwa w obecności Zarządu (Rady Starszych) przez podanie ręki a fakt ten stwierdza się protokolarnie.
 7. Uroczystego aktu pasowania na członka Bractwa Świętego Huberta dokonuje Biskup Diecezjalny Diecezji Pelplińskiej lub jego delegat w trakcie corocznych uroczystości odpustowych w kaplicy pod wezwaniem św. Huberta w Okoninach - Parafia Śliwice.
 8. Członkowie założyciele stają się członkami zwyczajnymi Bractwa z chwilą jego zarejestrowania.

§ 7

 1. Po uzyskaniu pełnych praw przysługuje bratu prawo do:
  a) Noszenia stosownego ubioru wyróżniającego Bractwo, noszenia też odznaki i innych insygniów w trakcie wszelkich uroczystości brackich.
  b) Brania udziału i głosowania we wszelkich Walnych Zgromadzeniach (Sejmikach Bractwa) także w Nadzwyczajnych i Plenarnych Zgromadzeniach (Sejmikach Nadzwyczajnych i Plenarnych Bractwa).
  c) Kandydowanie do władz Bractwa.
  d) Zajmowanie wszelkich honorowych urzędów w Bractwie e) Do pogrzebu z udziałem Bractwa.
 2. Bracia, którzy zalegają z opłata składek członkowskich za okres ostatnich 3 miesięcy tracą prawo do korzystania z wyżej wymienionych przywilejów.

§ 8

 1. Do obowiązków każdego Brata należy:
  a) ścisłe przestrzeganie przepisów objętych statutem regulaminem Bractwa oraz przestrzeganie wszelkich uchwał Sejmików Bractwa oraz Rady Starszych.
  b) Terminowe płacenie składek członkowskich i innych opłat w wysokości ustalonej przez Sejmik Bractwa.
  c) Branie udziału we wszystkich imprezach brackich, Sejmikach, zebraniach oraz pogrzebach braci, na wezwanie Rady Starszych.
 2. W razie nie zastosowania się do powyższych obowiązków Rada Starszych może stosować sankcje statutowe określone przez Sejmik Bractwa.

§ 9

 1. Członkiem honorowym Bractwa może zostać każdy obywatel, który oddał znaczne usługi na rzecz ochrony przyrody lub Bractwa Św. Huberta w Śliwicach.
 2. nadaniu członkostwa honorowego decyduje Rada Starszych Bractwa jednomyślną uchwałą, która winna być przedłożona do zatwierdzenia najbliższemu Sejmikowi Bractwa.
 3. Członkowie Honorowi korzystają z wszelkich praw członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 4. Są zwolnieni ze składek członkowskich, mogą jednak zasilać Kasę Bractwa dobrowolnymi datkami lub wpłatami.

§ 10

 1. Członka zwyczajnego Bractwa można zawiesić w prawach członkowskich jeżeli toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, w odniesieniu do czynu o charakterze hańbiącym, aż do jego zakończenia.
 2. Członkostwo ustaje:
  a) Poprzez dobrowolne wystąpienie.
  b) Poprzez utratę obywatelstwa polskiego w przypadku członkostwa czynnego
  c) poprzez wykluczenie członka z Bractwa, które może nastąpić jeżeli członek:
  - dopuścił się czynu haniebnego,
  - został skazany za czyn hańbiący wyrokiem sądowym,
  - została mu udowodniona rozmyślna działalność na szkodę Bractwa,
  - zwraca uwagę publiczną na siebie będąc w stanie nietrzeźwym,
  - zalega ze składkami lub innymi opłatami regulaminowymi, ustanowionymi przez władze Bractwa, przez okres sześciu miesięcy,
  - nie wykonuje poleceń przełożonych Bractwa i nie stosuje się do obowiązków objętych statutem i regulaminem,
  d) Poprzez śmierć.
 3. Członek występujący z Bractwa dobrowolnie lub wykluczony traci wszelkie prawa wobec Bractwa i nie może żądać zwrotu opłat złożonych na jego rzecz.

§ 11

 1. O wykluczeniu lub zawieszeniu członka decyduje Zarząd (Rada Starszych) Bractwa większością 2/3 głosów.
 2. Członkowi wykluczonemu lub zawieszonemu w prawach członkowskich przysługuje prawo odwołania się poprzez Zarząd (Radę Starszych) do Sądu Honorowego Bractwa w przeciągu jednego miesiąca od dnia doręczenia zawiadomienia o wykluczeniu lub zawieszeniu.

§ 12

  Członek chcący wystąpić z Bractwa jest zobowiązany zawiadomić o tym Zarząd (Radę Starszych) na piśmie i uregulować wszystkie swoje zaległości wobec Bractwa. Składki członkowskie winien uregulować tj. zapłacić do końca roku.

V. Władze Bractwa. Tryb dokonywania ich wyboru, uzupełnienie składu oraz zakres ich kompetencji.

§ 13

  Władze Bractwa stanowią:
  a) Walne Zgromadzenie, zwane dalej Sejmikiem Bractwa
  b) Zarząd (Rada Starszych)
  c) Komisja Rewizyjna
  d) Sąd Honorowy

§ 14

 1. Walne Zgromadzenia (Sejmiki) Bractwa dzielą się na:
  a) Roczne
  b) Nadzwyczajne
  c) Plenarne
 2. Roczne Walne Zgromadzenie (Sejmik) Bractwa zwołuje Zarząd (Rada Starszych) najpóźniej w terminie do końca marca każdego roku, za pośrednictwem kurendy lub pisemnych zawiadomień poszczególnych członków z podaniem porządku obrad. Zawiadomienie powinno być doręczone co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia (Sejmiku). W razie niestawienia się w wyznaczonym czasie co najmniej połowy członków zwyczajnych, ponowne Walne Zgromadzenie (Sejmik) odbędzie się w drugim terminie podanym w zawiadomieniu, bez względu na liczbę obecnych a podjęte nań uchwały będą prawomocne.

§ 15

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (Nadzwyczajny Sejmik Bractwa) zwołuje Zarząd (Rada Starszych) w ten sam sposób:
  a) Na wniosek członków Zarządu (Rady Starszych).
  b) Na wniosek Komisji Rewizyjnej.
  c) Na wniosek piątej części liczby braci.
 2. W przypadkach "b" i "c" wniosek winien być wystosowany do Zarządu (Rady Starszych) na piśmie z podaniem powodów i sprawy, która ma być rozpatrzona lub rozstrzygana. Wniosek winien być należycie uzasadniony.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (Sejmik Nadzwyczajny) obraduje tylko na temat sprawy, z powodu której został zwołany.

§ 16

 1. Plenarne Walne Zgromadzenie (Plenarny Sejmik Bractwa) zwojuje Zarząd (Rada Starszych) wg ustalonego terminu przez Walne Zgromadzenie (Sejmik) lub w razie potrzeby.
 2. Roczne Walne Zgromadzenie (Roczny Sejmik Bractwa) może uchwalić terminarz Walnych Zgromadzeń Plenarnych (Sejmików Plenarnych) i w tym przypadku zbyteczne jest powiadamianie poszczególnych braci indywidualnie.

§ 17

  Wszystkim Walnym Zgromadzeniom (Sejmikom) przewodniczy Mistrz Bractwa lub jego zastępca Podmistrz. Podczas wyboru Zarządu (Rady Starszych), Mistrz Bractwa oddaje przewodnictwo obrad, wybranemu przez odnośne zgromadzenie bratu.

§ 18

 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia (Sejmiku Bractwa) należy:
  a) Wybór Zarządu (Rady Starszych) składającej się z 5 osób.
  b) Wybór Mistrza, Podmistrza i pozostałych członków Zarządu (Rady Starszych).
  c) Wybór członków Sądu Honorowego.
  d) Udzielenie absolutorium Zarządowi (Radzie Starszym).
  e) Ustalenie programów działalności.
  f) Ustalenie wysokości składek członkowskich i uchwalenie rocznego budżetu.
  g) Podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu i rozwiązania Bractwa.
  h) Rozpatrywanie odwołań od decyzji Sądu Honorowego.
  i) Powoływanie komisji lub zespołu dla przeprowadzenia określonych celów.
 2. Do kompetencji i obowiązków Zarządu (Rady Starszych) Bractwa należy:
  a) Realizacja uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia (Sejmiku) Bractwa.
  b) Zarządzanie majątkiem i kierowaniem działalnością gospodarczą Bractwa.
  c) Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy.
  d) Współdziałanie z organami administracji i innymi organizacjami.
  e) Prowadzenie biblioteki i archiwum Bractwa.
  f) Wydawanie niezbędnych zarządzeń oraz instrukcji.
  g) Podejmowanie uchwał.
 3. Walne Zebranie (Sejmik) Bractwa podejmuje swe uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Bractwa.
 4. Zarząd (Rada Starszych) podejmuje swe uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu (Rady Starszych). W przypadku równej ilości głosów decyduje głos prowadzącego posiedzenie Zarządu (Rady Starszych).
 5. Od uchwał i decyzji władz Bractwa zainteresowanemu członkowi przysługuje odwołanie:
  a) Od uchwał i decyzji Zarządu (Rady Starszych), Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego Bractwa do Walnego Zgromadzenia (Sejmiku) Bractwa.
  b) Od uchwał Walnego Zgromadzenia (Sejmiku) Bractwa do Biskupa Diecezjalnego Diecezji Pelplińskiej.
 6. Odwołanie należy wnieść na piśmie w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o uchwale.
 7. Uchwały i decyzje powzięte w trybie odwoławczym są ostateczne.

§ 19

 1. Wnioski braci dotyczące tematyki obrad Walnego Zgromadzenia (Sejmiku Bractwa) powinny być zgłaszane na piśmie przynajmniej na 7 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia (Sejmiku).
 2. Wnioski wynikłe nagle mogą też być zgłaszane i rozpatrywane jeżeli ich pilne rozpatrzenie uzyska poparcie większości obecnych braci.

§ 20

 1. Głosowania na wszystkich posiedzeniach Walnego Zgromadzenia (Sejmiku Bractwa) są jawne za wyjątkiem wyboru i odwoływania członków Zarządu (Rady Starszych), Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego, które są tajne.
 2. Wyboru Mistrza dokonuje się w pierwszej kolejności, a następnie pozostałych członków Zarządu (Rady Starszych), Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Honorowego.
 3. Wyborów dokonuje się zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów głosowanie będzie powtórzone.
 4. Wyniki wyborów ogłasza prowadzący na tym samym Walnym Zgromadzeniu (Sejmiku).

§ 21

 1. Wymienionych w paragrafie 18, p.pkt "a" członków Zarządu (Rady Starszych) wybiera się na okres 5 lat.
 2. W przypadku ubycia członków Zarządu (Rady Starszy) Bractwa: Zarząd (Rada Starszych) pracuje w zmniejszonym składzie do najbliższego rocznego Walnego Zgromadzenia (Sejmiku), który dokonuje uzupełnienia składu członków Zarządu (Rady Starszych) lub zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (Sejmik), który dokonuje uzupełnienia składu Zarządu (Rady Starszych).
 3. W wypadku ubycia 2/3 składu członków Zarządu (Rady) lub Mistrza Bractwa należy zwołać Walne Zgromadzenie (Sejmik) - celem uzupełnienia składu.

§ 22

 1. Komisja Rewizyjna Bractwa składa się z 3 osób, które wybierają spośród siebie przewodniczącego, sekretarza i członka.
 2. Komisja Rewizyjna wybierana jest na okres 3 lat.
 3. Komisja Rewizyjna bada księgowość i Kasę Bractwa, przynajmniej raz w roku i to przed Rocznym Walnym Zgromadzeniem (Sejmikiem Rocznym). Przysługuje jej także prawo przeprowadzenia rewizji doraźnych w ciągu roku według własnego uznania. Z każdorazowej rewizji Komisja sporządza protokół, który przekłada Zarządowi (Radzie Starszych) i Walnemu Zgromadzeniu (Sejmikowi), wnosząc jednocześnie o udzielenie lub odmówienie absolutorium Zarządowi (Radzie Starszych).
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu (Rady Starszych) lecz tylko z głosem doradczym.

§ 23

  Wszelkie inne Komisje Bractwa mogą być wybierane, dla poszczególnych potrzeb i celów związanych z działalnością statutową Bractwa, przez Walne Zgromadzenie (Sejmik) lub Zarząd (Rade Starszych) i urzędują w myśl ustalonego dla nich regulaminem lub udzielonego im przez Zarząd (Rade Starszych) zlecenia.

VI. Sąd Honorowy Bractwa.

§ 24

 1. Sąd Honorowy składa się z 3 braci, którzy z pośród siebie wybierają Przewodniczącego, jego zastępcę i Protokolanta.
 2. Członków Sądu Honorowego wybiera się na okres 3 lat. Członkowie ustępujący mogą być ponownie wybierani.
 3. Sąd Honorowy powołany jest do załatwiania spraw wynikających w obrębie Bractwa.
 4. Sąd Honorowy rozpatruje odwołania dotyczące wykluczenia członków Bractwa a także wydaje inne zlecone opinie.

VII. Zasady dokonywania zmian statutu Bractwa.

§ 25

 1. Zmiana statutu może być ustanowiona większością 2/3 głosów braci obecnych na posiedzeniu Walnym Zgromadzeniu Bractwa (Sejmiku Bractwa), przy frekwencji wynoszącej co najmniej połowę ogólnej liczby członków zwyczajnych Bractwa.
 2. Wniosek o zmianę statutu winien wpłynąć do Zarządu (Rady Starszych) co najmniej na cztery tygodnie przed Walnym Zgromadzeniem (Sejmikiem), aby ewentualne zmiany mogły być dostatecznie dopracowane.

VIII. Rozwiązanie Bractwa.

§ 26

 1. Bractwo może się rozwiązać jedynie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia (Sejmiku Bractwa) bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.
 2. Walne Zgromadzenie (Sejmik) decyduje o przeznaczeniu majątku Bractwa i powołaniu komisji likwidacyjnej do przekazania go na rzecz Parafii Śliwice.
NEW
NEW VIDEOS
FOUND IN NET
Rozmiar: 22110 bajtów